زندگی برنامه نویسی و دیگر هیچ
add repo to ubuntu
1400/01/25 12:01:13 (5)
مشاهده
install desktop on debian
1400/01/16 16:33:29 (10)
مشاهده
Install Apache Guacamole on Debian
1400/01/16 13:57:57 (17)
مشاهده
linux find command
1400/01/16 09:02:39 (13)
مشاهده
ssh server
1400/01/15 15:13:13 (14)
مشاهده
neofetch
1400/01/09 12:31:39 (23)
مشاهده
Basic Authentication Header
1399/12/03 16:38:26 (58)
مشاهده
tns sample
1399/11/05 07:08:41 (74)
مشاهده
install Oracle Client on windows
1399/11/05 07:04:13 (72)
مشاهده
xcopy
1399/11/01 07:55:27 (96)
مشاهده
SQL-SERVER CREATE USER
1399/10/27 13:26:10 (86)
مشاهده
صحت سنجی شماره کارت بانکی
1399/10/27 11:38:30 (87)
مشاهده
صحت سنجی کد ملی
1399/10/27 11:35:50 (87)
مشاهده
صحت سنجی شناسه ملی شرکت ها
1399/10/27 11:31:51 (81)
مشاهده
install virtualbox gust addition on ubuntu
1399/10/19 18:59:00 (84)
مشاهده
node.js windows-build-tools
1399/10/09 20:27:18 (98)
مشاهده
show message after ssh login
1399/10/06 18:08:38 (100)
مشاهده
tmux
1399/10/06 18:02:39 (106)
مشاهده
bash log to file
1399/10/06 17:40:29 (98)
مشاهده
angular.js nin--input validate
1399/09/23 10:56:55 (105)
مشاهده
angular.js number-input
1399/09/23 10:46:23 (106)
مشاهده
a new way to javascript console.log
1399/09/20 22:06:31 (105)
مشاهده
linux remote desktop
1399/09/17 10:29:39 (108)
مشاهده
angular.js export json to excel
1399/09/12 15:41:54 (126)
مشاهده
tailwind a grate predefined css lib
1399/09/03 08:07:30 (118)
مشاهده
eDex-ui fun with terminal
1399/09/02 14:39:53 (114)
مشاهده
Filter html table useing javascript
1399/08/25 17:08:24 (103)
مشاهده
allow html tags (in textbox control) in asp.net webform
1399/08/25 17:06:41 (107)
مشاهده
install AnyDesk on debian based linux
1399/08/13 08:43:20 (103)
مشاهده
install openvpn on linux
1399/08/12 10:17:39 (107)
مشاهده
connect to openvpn in linux
1399/08/12 10:05:21 (103)
مشاهده
ignore node_module in dropbox sync
1399/08/03 08:35:25 (107)
مشاهده
chrome dino game hack
1399/07/29 19:59:50 (111)
مشاهده
uset git crdential
1399/07/29 17:01:57 (107)
مشاهده
sql server json_value
1399/07/20 16:25:04 (110)
مشاهده
password validation in javascript
1399/07/16 09:52:41 (104)
مشاهده
reset windows password
1399/07/02 16:04:40 (106)
مشاهده
angular.js injectable module(a custom directive)
1399/06/23 07:44:51 (107)
مشاهده
angular.js csv number filter
1399/06/22 15:39:25 (104)
مشاهده
angular.js form validation directive
1399/06/22 15:37:53 (105)
مشاهده
send email from terminal with attachment
1399/06/04 07:45:55 (110)
مشاهده
nodejs rest-client
1399/06/03 08:08:56 (118)
مشاهده
send post request via curl
1399/06/03 07:22:19 (102)
مشاهده
inject angular.js app into page via javascript
1399/06/01 14:27:06 (109)
مشاهده
random user api
1399/06/01 09:26:33 (108)
مشاهده
angular.js base64 file upload
1399/06/01 09:25:57 (100)
مشاهده
run VS-CODE from ssh
1399/06/01 09:17:05 (109)
مشاهده
ventoy
1399/05/27 20:06:56 (109)
مشاهده
allow http trugh firewall on centos7
1399/05/12 16:28:47 (111)
مشاهده
ترجمه ای آزاد از مقاله ای با عنوان "ما برنامه نویس ها بر جهان حکمرانی می کنیم" نوشته رابرت مارتین، عمو باب
1399/05/12 12:02:08 (112)
مشاهده
RDP PORT (3389)
1399/05/11 11:46:06 (109)
مشاهده
PM2
1399/05/06 17:14:12 (116)
مشاهده
jalali moment for browser
1399/05/06 17:11:36 (111)
مشاهده
How To Install Node.js 12 LTS on CentOS 7
1399/04/28 09:23:55 (107)
مشاهده
SQL-SERVER Grant Permission to user
1399/04/25 18:42:33 (102)
مشاهده
chmode full permission to everyone
1399/04/25 18:34:59 (95)
مشاهده
ubuntu network config
1399/04/23 07:32:20 (96)
مشاهده
javascript random number
1399/04/23 07:28:01 (102)
مشاهده
noprint css
1399/04/18 07:27:05 (98)
مشاهده
store git user and password
1399/04/11 08:59:07 (107)
مشاهده
install windows terminal
1399/04/06 15:41:10 (98)
مشاهده
install choco on windows
1399/04/06 15:37:04 (101)
مشاهده
install micro editor on centos
1399/04/04 14:29:11 (102)
مشاهده
install slap on centos7
1399/04/04 07:23:26 (111)
مشاهده
centos fireall terminal gui
1399/04/03 19:42:47 (104)
مشاهده
find centos version
1399/04/03 19:39:51 (100)
مشاهده
install nvm on centos 7
1399/04/03 19:17:17 (101)
مشاهده
Setup network after RHEL/CentOS 7 minimal installation
1399/04/03 07:43:54 (99)
مشاهده
change network config in Centos7
1399/03/20 11:53:50 (111)
مشاهده
linux terminal monitoring tools
1399/03/20 10:23:10 (104)
مشاهده
install nodejs on centos 7
1399/03/20 07:59:44 (112)
مشاهده
ENDSSH
1399/03/19 14:04:51 (109)
مشاهده
scp
1399/03/19 13:50:26 (105)
مشاهده
create a tar.gz file
1399/03/19 12:55:03 (104)
مشاهده
How to run a shell script at startup
1399/03/09 22:55:19 (101)
مشاهده
تعرفه نرخ پايه خدمات تخصصي انفورماتيك - فني مصوب نظام صنفی رایانه ای
1399/03/05 22:11:30 (108)
مشاهده
sql server bcp
1399/03/03 13:11:49 (108)
مشاهده
put sql-server in read only state
1399/03/03 09:59:26 (118)
مشاهده
ssh remote port forwarding
1399/03/02 23:33:57 (109)
مشاهده
SQL-SERVER Pagination
1399/03/02 17:06:43 (112)
مشاهده
sql server identity column RE-SEED
1399/03/02 16:56:36 (108)
مشاهده
SQL SERVER PRIMARY-KEY WITH IGNORE-DUP-KEY
1399/03/01 20:45:47 (110)
مشاهده
SQL-SERVER Current / Active Queries
1399/02/30 12:54:08 (124)
مشاهده
Python Simple HTTP-SERVER
1399/02/29 20:27:24 (115)
مشاهده
inject css to page by jquery
1399/02/01 07:41:14 (119)
مشاهده
node.js - express redirect as POST
1399/02/01 07:19:49 (113)
مشاهده
OSQL
1399/01/31 13:21:46 (111)
مشاهده
Centos Timezone
1399/01/27 17:01:06 (110)
مشاهده
linux chmode
1399/01/27 13:47:41 (104)
مشاهده
تغییر تنظیمات شبکه در CentOS 7
1399/01/27 13:35:23 (106)
مشاهده
نصب EPEL Repo در CentOS
1399/01/27 09:31:42 (107)
مشاهده
نصب package-manager در cygwin
1399/01/27 09:21:45 (123)
مشاهده
اتصال به ssh بدون نیاز به وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور
1399/01/26 07:18:55 (121)
مشاهده
تاریخ شمسی در اکسل
1399/01/23 18:12:37 (120)
مشاهده
قانون جرایم رایانه‌ای
1399/01/11 12:51:14 (107)
مشاهده